Kaebuste lahendamise kord

 • Kaebuste ja ettepanekute lahendamise eesmärgiks on info kogumine asutuse teenuste kvaliteedi kohta, teenuste kvaliteedi parandamine ja külastajate rahulolu tagamine.
 • Kaebuste ja ettepanekute esitamise õigus on kõigil asutuse külastajatel ja nende seaduslikel esindajatel.
 • Kaebusi ja ettepanekuid saab esitada kirjalikult ning kaebuses peab olema märgitud kaebuse esitaja nimi või esindaja nimi, kaebuse aluseks olevad asjaolud, nõue ning tagasiside saamise soov ja viis (posti teel või e-postiga) ning lisatud kontaktandmed.
 • Kirjaliku kaebuse või ettepaneku võib edastada asutuse juhatajale või hambaarstile, saata e-posti teel lill@lillehambaravi.ee või posti teel aadressil Purje 9, Tallinn 11911.
 • Suuliselt võib ettepaneku esitada vahetult asutuse töötajatele või juhatajale ning eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist.
 • Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei menetleta. 
 • Ettepanekud ja kaebused käsitleb asutuse juhataja koos töötajatega.
 • Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödudes, kaebuse esitajale sobival viisil.
 • Ettepanekud ja kaebused võetakse arvesse asutuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.
 • Kaebusi ja ettepanekuid saab esitada:
 • Lille Hambaravi OÜ, Purje 9, Tallinn 11911, tel 639 8910, e-post lill@lillehambaravi.ee
 • Eesti Haigekassa Harju osakond, e-post: info@haigekassa.ee , telefon 16363 
 • Terviseamet, e-post: kesk@terviseamet.ee, telefon: 6943500